EESTI GOLFISEENIORIDE ÜHENDUS
PÕHIKIRI

§ 1 Nimi ja aadress
Ühingu nimi on Eesti Golfiseenioride Ühendus. Rahvusvahelises suhtluses kasutatakse ka inglise keeles mitteametlikult Estonian Senior Golfers Association. Ühingu asukoht on Rae vald, Harjumaal.

§ 2 Eesmärk ja selle rakendamine
Ühingu eesmärk on aidata kaasa seenioride golfimängu harrastamisele ja selle kaudu tervislike eluviiside viljelemisele. Eesmärgi saavutamiseks korraldab ühing oma liikmetele võistlusi, juhendamist ja treeningtegevust, teavitamist ja avalikke suhteid ning koosviibimisi.
Tegevuse rahastamiseks võib ühing vastu võtta annetusi ja testamente ning teenida tulu.

§ 3 Liikmed
Ühingu täisliikmeks saab isik, kes kohustub järgima ühingu põhikirja jt eeskirju ja kelle ühingu juhatus tema taotluse alusel liikmeks võtab tingimusel, et
a) kandidaat on mees kel on või tal täitub 60 eluaastat selle kalendriaasta jooksul, kui ta astub
ühingu liikmeks. Daamidele vanusepiirangut ei ole.
b) kandidaat on tasunud ühingu liikmemaksu
c) kandidaadil on kahe ühingu täisliikme soovitus.
Ühingu toetajaliikmeks võib olla üksikisik, juriidiline isik, õigus-ja teovõimeline ühendus või sihtasutus, kes soovib toetada ühingu tegevust ja mille juhatus taotluse alusel toetajaliikmeks võtab. Toetajaliikmel on õigus ühingu koosolekul sõna võtta, kuid mitte hääletada otsuste vastuvõtmisel.
Korraline üldkoosolek võib juhatuse ettepanekul kutsuda ühingu auliikmeks isiku, kes on oluliselt toetanud ühingu tegevust või selle eesmärgi saavutamist.

§ 4 Liikme väljaastumine ja väljaarvamine
Kui liige soovib Ühingust välja astuda, teatab ta sellest kirjalikult juhatusele või vahetult ühingu üldkoosolekule. Juhatus võib liikme ühingust välja arvata kui liige on jätnud liikmemaksu tähtajaks tasumata või muul viisil ei ole täitnud endale võetud kohustusi või on käitumisega ühingus või väljaspool seda oluliselt kahjustanud ühingu mainet. Liige, kes saadud meeldetuletusest hoolimata ei ole tasunud ühingule liikmemaksu jooksva kalendriaasta lõpuni, loetakse ühingust välja astunuks.

§ 5 Ühingu liikmemaks
Täisliikmed tasuvad ühingule üldkoosoleku poolt määratud suuruses iga-aastase liikmemaksu. Hilinenud makselt on ühingul õigus nõuda viivist. Auliikmed on liikmemaksust vabastatud. Liige maksab iga-aastase liikmemaksu märtsi lõpuks. Toetajaliige maksab ühekordse liikmemaksu 25-kordses määras ja on seejärel iga-aastasest liikmemaksust vaba.

§ 6 Juhatus
Ühingu asutamiskoosolek valib juhatuse esimehe (presidendi) ning kuni 3 juhatuse liiget kolmeks aastaks. Edaspidi vabastab üldkoosolek igal aastal ühe juhatuse liikme ja valib tema asemele uue liikme Juhatusest enne oma ametiaja lõppu välja astunud liikme asemele valib üldkoosolek uue liikme lahkunud liikme ametiaja lõpuni. Juhatus valib oma liikmete hulgast aseesimehe ja liikmete hulgast või väljastpoolt sekretäri. Juhatus koguneb esimehe või tema äraolekul aseesimehe kutsel või kui vähemalt 3 juhatuse liiget teeb sellekohase ettepaneku. Juhatus on otsustusvõimeline, kui esimees või aseesimees ja vähemalt pool selle liikmetest osaleb otsuste tegemisel. Hääletamine lahendatakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe hääl, valimistel siiski liisk. Juhatuse koosolekud tuleb protokollida.

§ 7 Aruandlus
Ühingu raamatupidamise aastaaruanne koostatakse juhatuse poolt kalendriaasta kohta. Aruanne tuleb koostada hiljemalt üks kuu enne kevadist üldkoosolekut.

§ 8 Ühingu koosolekud
Ühingu korraline üldkoosolek toimub kaks korda aastas, kevadine märtsis-aprillis ja sügisene novembrisdetsembris. Erakorraline üldkoosolek toimub vajadusel siis kui juhatus peab seda vajalikuks või kui vähemalt 1 / 10 ühingu  hääleõiguslikest liikmetest kirjalikult teatatud eesmärgil seda nõuab. Ühingu erakorraline koosolek tuleb kokku kutsuda 1 kuu jooksul pärast seda, kui sellekohane ettepanek on juhatusele tehtud.

§ 9 Kutse koosolekule
Kutse nii korralisele kui ka erakorralisele üldkoosolekule saadetakse ühingu liikmetele kirjalikult või eposti kaudu vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.

§ 10 Ühingu koosolekul käsitletakse järgmisi teemasid:
– Valitakse koosoleku juhataja ja sekretär
Peale selle kevadisel üldkoosolekul:
– Arutatakse juhatuse aruannet ja raamatupidamise aastaaruannet ning otsustatakse selle kinnitamine,
– käsitletakse muid koosolekukutses märgitud küsimusi,
ning sügiskoosolekul:
– Vastavalt rotatsioonile valitakse uus juhatuse esimees või -liige
– kinnitatakse järgmise aasta eelarve ja tegevuskava
– otsustatakse järgmise aasta liikmemaksu suurus ja hilinenud makselt võetava viivise suurus
– käsitletakse muid koosolekukutses märgitud küsimusi.

§ 11 Hääleõigus
Ühingu üldkoosolekul on igal liikmemaksu tasunud kohaloleval täisliikmel ja auliikmel 1 hääl. Ühingu toetajaliikmel on sõnaõigus, kuid mitte hääleõigust koosolekutel.

§ 12 Põhikirja muutmine
Põhikirja muutmiseks on nõutav vähemalt 3 / 4 ühingu liikmete poolt hääled.

§ 13 Ühingu likvideerimine
Ühingu tegevuse lõpetamiseks on nõutav vähemalt 3 / 4 ühingu liikmete poolt hääled. Ühingu likvideerimise korral tuleb tema vara kasutada golfi toetamise eesmärgil ühingu viimase üldkoosoleku poolt ettenähtud viisil.

§ 14 Muud sätted
Käesolevas põhikirjas sätestamata küsimuste lahendamisel kohaldatakse mittetulundusühingute seaduse sätteid.

Käesolev täiendatud põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 29.03.2017.

Põhikiri PDF failina.